KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych w procesie rejestracji jest lekarz/specjalista, do którego Państwo zostaliście zarejestrowani:

Agnieszka Spek-Gabinet Audio-Psycho-Fonologii,Centrum Widok,tel.606637250,email:tomatis.pila@gmail.com

Indywidualna Specjal.Praktyka Lekarska-Przemysław Wicher, tel.501360002,email.wicher.przemyslaw@gmail.com

Fizjoterapeuta Oskar Klejc, tel.502112978, email: oskarklejc@wp.pl

Psycholog Aleksandra Sell, tel.692952005,email:sellaleksandra.psycholog@gmail.com

Logopeda Joanna Barcińska-Pogorzelska, tel.668199294, email:logopeda.pila@gmail.com

 1. Jeżeli będziecie Państwo mieli pytania w zakresie rejestracji prosimy o kontakt z CENTRUM WIDOK pod numerem telefonu 881 228 777 lub bezpośrednio w Centrum Widok w Pile, ul.Widok 2B.
 2. Jeżeli będziecie Państwo mieli pytania w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych
  a w szczególności pytania w zakresie realizacji Państwa praw dotyczących dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania czy sprzeciwu na ich przetwarzanie, możecie Państwo skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem wyżej wskazanych kanałów komunikacji.
 3. Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu będą przetwarzane w celu rejestracji Państwa do wskazanego lekarza/specjalisty.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy.
 6. Państwa dane osobowe będą udostępnione podmiotom przetwarzającym z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do własnych danych osobowych – potwierdzimy, czy przetwarzamy Państwa dane, a jeżeli tak, umożliwimy Państwu do nich dostęp oraz przekażemy informacje w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
  2. sprostowania własnych danych osobowych, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. usunięcia własnych danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, np. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
  4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, np. jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych;
  5. przenoszenia własnych danych osobowych – mogą Państwo od nas otrzymać własne dane w powszechnie używanym formacie, jeżeli przetwarzamy te dane w sposób zautomatyzowany i na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo przekazać te dane innemu administratorowi lub zażądać, byśmy to my mu je przesłali, o ile jest to technicznie możliwe;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdybyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe z naruszeniem prawa;
  7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do rejestracji u danego lekarza/specjalisty.