Prowadząca: Aneta Kalczyńska – pedagog, coach, terapia pedagogiczna (wszechstronny rozwój zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych dziecka)

W terapii pedagogicznej:

– stwarzamy dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju,

– stymulujemy rozwój intelektualny, psychiczny, emocjonalny i społeczny,

– niwelujemy trudności, przyczyny i objawy niepowodzeń szkolnych,

– wyrównujemy braki w wiedzy i praktycznych umiejętności manualnych,

– eliminujemy w miarę możliwości niepowodzenia edukacyjne, emocjonalno-społeczne,

– ułatwiamy opanowanie materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy,

– rozwijamy umiejętność koncentracji,

– wzmacniamy pozytywnie dziecko – dostrzegamy jego mocne strony i motywujemy do nauki i działania,

– wyrównujemy szanse rówieśniczych poprzez systematyczną pracę

Program Przyjaciele Zippiego:

Program przeznaczony jest dla dzieci od 5-9 roku życia.

Wyposaża dzieci w konstruktywną umiejętność radzenia sobie z frustracjami, wyzwaniami szybko zmieniającego się świata, samodyscyplinę oraz tworzenia silnych i trwałych związków przez lepszą komunikację z innymi, a co za tym idzie prowadzenia szczęśliwego, satysfakcjonującego, wolnego od nałogów życia. Wyposaża również dzieci w złożoność myślenia wyobrażeniowego dzięki któremu w młodym wieku potrafią bardzo dojrzale podchodzić do trudnych zagadnień. Uczestnicy programu rozwijają umiejętność radzenia sobie z trudnościami, mają większą samoświadomość, wykazują się większą empatią, w większym stopniu uruchamiają mechanizmy samokontroli, nawiązują lepsze relacje, mają lepsze wyniki w nauce.

Program ten rozwija kompetencje społeczne i emocjonalne oraz sprawia, że dzieci są przygotowane do rozwiązywania własnych problemów i trudności w codziennym życiu. Pozytywne stosunki z innymi i umiejętność radzenia sobie z trudnościami i stresującymi sytuacjami jest kluczowe dla pozytywnego myślenia o sobie i innych, skutkuje właściwą postawą w nowych i nierzadko trudnych sytuacjach. Dzieci wyposażone w umiejętność radzenia sobie z problemami są lepiej przystosowanymi emocjonalnie i społecznie do życia ludźmi. Rzadziej w okresie dorastania i w dorosłym życiu sięgają po używki (np. narkotyki, dopalacze, alkohol).

W programie Przyjaciele Zippiego promocja zdrowia psychicznego i wczesna profilaktyka traktowane są jako droga do pomyślności. Program Przyjaciele Zippiego stosuje podejście koncentrowania się na możliwościach rozwojowych i kompetencjach.

W czasie trwania programu dzieci wiele razy ćwiczą umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i w ten sposób uczą się, jak samemu sobie poradzić i jak prosić innych o pomoc. Przygotowują się do zmian w życiu i potrafią właściwie postępować w nowych, trudnych sytuacjach.